Afegint usuari al POW

Llista d'usuaris:


mysql> select * from seguridad;

Insertant nou usuari "pepiko":


mysql> INSERT INTO seguridad (usuario, clave, acceso, oficina, presente) VALUES ("pepiko", "pass_pepiko", "A", "OF3", "NO");

Si després vull tocar la part dels permissos a les diferents categories d'inciències és la taula segu_cat:


select * from segu_cat;