Utilitat connectaWifi.py per a connectar-me fàcilment a la xarxa al Thinkpad x250 amb OpenBSD

Imatge
Cos

Dels creador de "Quina xorradeta d'script" arriba.... connectaWifi.py!!! M'he fet un xicotet script escrit en python per a connectar-me als diferents Wifis on acostume a estar. Abans ho feia manualment, comentaba els llocs on no estic i descomentava el Wifi actual, però m'he volgut fer un script per a connectar-me de manera més molona.

A OpenBSD, la meua interfície wifi és iwm0 com pots veure a:

bash-4.4$ dmesg | grep Wireless
iwm0 at pci2 dev 0 function 0 "Intel Dual Band Wireless AC 7265" rev 0x61, msi

artícles
23

Instal·lació de pip a un client Windows 10

Imatge
Cos

Pip és un gestor de paquets per a python, és l'evolució del desenvolupament d'aplicacions amb aquest llenguatge. Es suposa que ja hem instal·lat Python 3.x. En cas de que no, anirem a la web oficial de Python i, a l'àrea de descàrregues, ens baixarem la versió que vullguem.

I ara, per a instal·lar pip anirem a https://pip.pypa.io/en/stable/installing/ i ens descarregarem el fitxer get-pip.py i instal·lem amb:

cmd
python get-pip.py

artícles
23

Programeta furoner_xarxa.py per a tenir un informe d'equips de la nostra LAN

Imatge
Cos

Un programeta que fa un recorregut per la xarxa amb socket i comprova totes les IPs actives que troba, com nmap però bastant més ràpid, i aquestes IPs de la xarxa les desa al fitxer llistat.txt. A continuació llista el primer nivell de tots els fitxers i directoris a C:\ de cada ordinador, i els perfils d'usuari que veu a C:\Users i desa tota aquesta informació en un nou fitxer a modo de informe anomenat xarxa.txt.

artícles
23

Instal·lant i configurant PyDEV a l'Eclipse

Imatge
Cos

Obrirem el nostre Eclipse i tractarem de tenir-ho tot actualitzat. A cotinuació, al menú "Help" + "Install New Software" i afegim http://update-production-pydev.s3.amazonaws.com/pydev/updates/site.xml com a servidor, enlloc de http://pydev.org/updates perquè no em funciona a mi, i he llegit aquesta entrada del Stackoverflow.

Pydev Eclipse

artícles
23

Servidor web per a descàrrega ràpida de fitxers

Cos

Una manera fàcil d'encendre un servidor web, tant a la teua LAN com a internet, és mitjançant el servidor HTTP de python, on fàcilment veus els fitxers locals al navegador de l'altre equip amb http://adreça_ip:8000


python -c “import SimpleHTTPServer; SimpleHTTPServer.test();”

Per tal d'aturar-lo, nomès cal fer CTRL+C.

artícles
23

Un script que em diu la informació bàsica que em cal per als equips de la meua feina

Cos

I ací el codi del dia, un script que vaig fer el dilluns per als equips amb Windows de la feina, perquè sempre em cal saber aquestes dades en multitud d'ordinadors, aproximadament 300 ordinadors amb distintes versions de Windows, Java, etc.


#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
#

import platform, subprocess, socket, getpass, sys, os
from urllib2 import urlopen

# Quin sistema operatiu? Quina versió del sistema? Quina xarxa?
#

print
print 'Nombre de Usuario :', getpass.getuser()
print 'Sistema :', platform.system()
print 'Version :', platform.version()
process = os.popen('wmic memorychip get capacity')
result = process.read()
process.close()
totalMem = 0
for m in result.split(" \r\n")[1:-1]:
totalMem += int(m)
print 'Memoria RAM total :', totalMem / (1024**3), 'Gigas'
print 'Nombre de la red :', platform.node()
print 'IP local :', str(([ip for ip in socket.gethostbyname_ex(socket.gethostname())[2] if not ip.startswith("127.")][:1])).replace("['", "").replace("']", "")

print 'IP publica :', urlopen('http://ip.42.pl/raw').read()
print
print 'La version de Java es: '
sp = subprocess.Popen(["java", "-version"], stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)
print sp.communicate()
print sp.wait()
print

artícles
23

Executant una ordre del sistema operatiu des d'un script Pyhton

Cos

Molt semblant a l'article anterior, on es pot veure com executar Lynx com a ordre dins d'un script python, ací deixe un altre exemple d'executar una ordre del sistema en el que estiguem treballant, un Red Hat Fedora, al meu cas, on envie un correu de proves amb l'ordre mail:


import os
cmd = os.popen("echo 'bla' | mail -s subject bla@bla.com")
enviem = cmd.read()
cmd.close()
print enviem

artícles
23

Executar urls funcionant en background amb Lynx

Cos

Per al crontab de manera que s'execute el dia, mes, hora, minut i segon que vullgues:


lynx --dump http://la_teu_url > /dev/null

Per als teus scripts python:


import os
# executem una url per consola, li passem el resultat al /dev/null
filename = "http://la_teu_url"
cmd = os.popen("lynx -dump %s" % filename + '> /dev/null')
output = cmd.read()
cmd.close()
print output

artícles
23

Mètode Toplevel() per obrir noves finestres a la nostra aplicació Tkinter

Cos

Tal com s'explica a http://effbot.org/tkinterbook/toplevel.htm , quan volem obrir noves finestres que siguen tancades si es tanca l'aplicació, farem ús del métode Toplevel() del tkinter. Ací un exemple:


#fiquem a una sola tupla el resultat del SELECT i enmagatzenem el telèfon i el nom de la EELL
resultatMostrarTelefon = resultado[0]
variable_telefon = resultatMostrarTelefon[2]
variable_nomeell = resultatMostrarTelefon[1]

finestraTelefon = Toplevel()
finestraTelefon.attributes('-topmost', 1)
finestraTelefon.geometry('500x100+700+300')
finestraTelefon.title('Telèfon de ' + variable_nomeell)
labelTelefono = Label(finestraTelefon, text=variable_telefon, font=('times', 30, 'bold'))
labelTelefono.grid(row=0)
#finestraTelefon.mainloop()

artícles
23

Separant i centralitzant variables i funcions Python a un fitxer

Cos

Així com a PHP fem els include quan volem afegir codi d'un altre fitxer que, pot ser, està a un altre directori o servidor, a Python també es poden separar les variables definides o les funcions de les nostres aplicacions amb un sys.path.append molt fàcilment.

Ací teniu un exemple de com centralitzar totes les funcions de la nostra aplicació al fitxer Funcions.py que tenim al mateix directori que el nostre programa py:


import os
include = lambda f: os.path.exists(f) and execfile(f)
include('Funcions.py')

Podem també afegir molts fitxers, de tal manera que podem treballar a un programa i dividir les distintes tasques o pantalles en distints fitxers:


import os
include = lambda f: os.path.exists(f) and execfile(f)
include('Registrar_client.py')
include('Registar_vivenda.py')
include('Llogar_vivenda.py')
include('Comprar_vivenda.py')

artícles
23
Subscriu-te a categoria-python