Actualitzant tot el sistema FreeBSD i passar a una versió superior

Image
Body

Al meu portàtil tenia la versió 10.2-RELEASE de FreeBSD i avui, al voler instal·lar chaosreader he tingut uns problemes amb l'ordre pkg install i he necessitat fer una actualtizació del sistema.

Al fer pkg update && pkg ugrade em donava error també, i el sistema em recomanava:


cd /usr/ports/ports-mgmt/pkg
make deinstall
make install clean

Ho he fet, i després he tornat a fer un pkg upgrade però l'error de pkg continuava, i aleshores he fet:

artícles
14

Compartir sessions i pantalles Tmux a diferents ordinadors

Image
Body

Fa un temps, vaig publicar aquest article Alguns apunts de tmux, un bon multiplexor de consola i afegisc un truquet nou, a modo de recordatori, molt útil per a mi.

Al igual que amb screen, podem mantenir serveis i processos a una màquina Unix sense necessitat d'estar davant. Podem tancar la sessió i fins i tot el nostre ordinador, i des d'un altre ordinador recuperar la sessió tmux i continuaran els processos corrent.

artícles
14

Solventar l'error "Body is using the following invalid tokens: [site:account-name]"

Image
Body

Drupal 8 Body is using the following invalid tokens: [site:account-name]
A Drupal 8, des de fa dos dies anava rebent molts correus d'usuaris spammers que es volien registrar a la web, i vaig detectar que a "Configuració" + "opcions dels usuaris" no em deixava guardar la informació mostrant-me l'error The Body is using the following invalid tokens: [site:account-name].

És un bug de Drupal 8 i la solució estava anant a la pestanya "Cuenta caducada" i canviant [site:account-name] per [site:name].

artícles
14

Instal·lant Monitorix a la Raspberry Pi 2 amb FreeBSD

Image
Body

Ahir vaig instal·lar el monitoritzador Monitorix, seguint les indicacions per a instal·lacions a FreeBSD on, bàsicament, cal compilar /usr/ports/ftp/axel i /usr/ports/sysutils/monitorix, i configurar-ho per tenir-ho a un port distint del 80 o 8080.

Com sempre, a FreeBSD, si volem arrencar el servei al iniciar la màquina, editarem el fitxer /etc/rc.conf i afegim:


monitorix_enable="YES"

artícles
14

Configuració automàtica Wifi a FreeBSD

Body

Cal carregar els drivers a l'arranc, al fitxer /boot/loader.conf:


if_urtw_load="YES"

O bé, al portàtil Lenovo X201i:


iwnfw_load="YES"
if_iwn_load="YES"

iwn6050="YES"
legal.intel_iwn.license_ack=1
wlan_ccmp_load="YES"
wlan_tkip_load="YES"

wlan_wep_load="YES"
wlan_ccmp_load="YES"
wlan_tkip_load="YES"

Al fitxer /etc/wpa_supplicant.conf especifiquem el SSID i el PSK:


network={
ssid="LA_TEUA_WIFI"
psk="LA_TEUA_CONTRASENYA"
}

artícles
14

Escoltar CDs i DVDs d'àudio a FreeBSD

Body

Avui havia ficat un CD que tenia per casa antic d'una banda que m'agraden molt i no podia per problemes de permís a /dev/cd0 amb l'aplicació VLC.

Per a donar-li permissos correctament, caldrà tenir a /etc/rc.conf:


devfs_system_ruleset="devfsrules_common"

Al fitxer /etc/devfs.conf haurem d'afegir:


# Allow operator group to access CD/DVD
own /dev/acd0 root:operator
perm /dev/acd0 0660
own /dev/acd1 root:operator
perm /dev/acd1 0660
own /dev/cd0 root:operator
perm /dev/cd0 0660
own /dev/cd1 root:operator
perm /dev/cd1 0660

I també a /etc/devfs.rules:


add path 'acd[0-9]*' mode 0660 group operator
add path 'cd[0-9]*' mode 0660 group operator

I, encara que ja ho tenia per a l'automuntatge de les fotos de la meua càmera Canon 1100D, finalment també cal afegir a /boot/loader.conf:


fuse_load="YES"

artícles
14

Apache 2.4 + PHP 5.6 + MySQL + PhpMyAdmin a FreeBSD

Image
Body

Compilem ports amb make install clean o si volem configurar els ports farem make config:

/usr/ports/www/apache24
/usr/ports/www/php56
/usr/ports/www/php56-extensions
/usr/ports/www/mod_php56
/usr/ports/databases/mysql56-server
/usr/ports/databases/phpmyadmin

Afegim a la configuració d'Apache /usr/local/etc/apache24/httpd.conf:


AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps


SetHandler application/x-httpd-php


SetHandler application/x-httpd-php-source

Podem saber en tot moment els mòduls que tenim activats a l'Apache amb apachectl -t -D DUMP_MODULES


[joan@pcbsd-1186] /usr/ports# apachectl -t -D DUMP_MODULES
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using ::1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Loaded Modules:
core_module (static)
so_module (static)
http_module (static)
authn_file_module (shared)
authn_core_module (shared)
authz_host_module (shared)
authz_groupfile_module (shared)
authz_user_module (shared)
authz_core_module (shared)
access_compat_module (shared)
auth_basic_module (shared)
reqtimeout_module (shared)
filter_module (shared)
mime_module (shared)
log_config_module (shared)
env_module (shared)
headers_module (shared)
setenvif_module (shared)
version_module (shared)
mpm_prefork_module (shared)
unixd_module (shared)
status_module (shared)
autoindex_module (shared)
dir_module (shared)
alias_module (shared)
php5_module (shared)
[joan@pcbsd-1186] /usr/ports#

Al fitxer rc.conf afegirem:


apache24_enable="YES"
mysql_enable="YES"
php_fpm_enable="YES"

artícles
14

Migrant un servidor d'una antiga Raspberry a una Raspberry Pi 2

Image
Body

Per a facilitar les gestions d'administració, d'accés SSH i tal, afegirem a /etc/hosts els noms i IPs de ambdues RPi 2, i li anomenarem "nuvolet.benicass.im" i "nuvolet2.benicass.im".


192.168.1.105 nuvolet nuvolet.benicass.im
192.168.1.109 nuvolet2 nuvolet2.benicass.im

M'he baixat la FreeBSD 11-CURRENT del repositori oficial de FreeBSD i he cremat la tarjeta MicroSD. Per defecte, aquest sistema arm té l'usuari root amb contrasenya 'root', i l'usuari freebsd amb contrasenya 'freebsd'. I té l'SSH activat.

Primer pas, instal·lació de paquets a la nova Raspberry:

Mirem les aplicacions que tenim instal·lades a la Rasberry nuvolet.benicass.im amb pkg info i procedim a fer les instal·lacions en el nuvolet2:


pkg install nmap bash emacs-nox11 freecolor nload tmux nginx php55 php55-curl php55-ctype php55-gd php55-json php55-mysql php55-pdo_mysql php55-xml php55-zip php55-zlib mysql56-server mysql56-client git dropbox-uploader

artícles
14

Script "Copiador" que em puja les còpies al Dropbox

Body

Script Copiador

Fa un temps vaig explicar com tenir un sistema de còpies de seguretat a la nostra Raspberry Pi, i avui m'he fet un script bash que em fa còpies del meu ordinador fixe amb el sistema FreeBSD on lliste els fitxers de configuració que m'interessa mantenir una còpia de seguretat i els puje al Dropbox amb l'script Dropbox-Uploader i ens anirà deixant les nostres còpies al nostre núvol:

Script Copiador

L'script és totalment ampliable i fàcilment configurable. Pots descarregar-lo des del meu Github https://github.com/joancatala/scripts-sepam/blob/master/copiador/copiad…

artícles
14
Subscribe to categoria-unix