Solventant l'error Resolving "403 Forbidden" al llistar els fitxers d'un directori

Image
Body

Me n'he adonat que quan volia llistar uns fitxers des del navegador, Nginx hem mostrava l'error "403 Forbidden" i no podia veure la informació. Això és perquè tenia configurat Nginx per a que m'execute sempre el fitxer índex "index.php" o "index.html".

A la meua Raspberry Pi 2, tinc la configuració del projecte principal que vull configurar a la ruta /usr/local/etc/nginx/conf.d/nuvolet.conf

artícles
20

Aprenent efectes amb G’MIC 1.6.9 i Elsamuko

Image
Body

Generalment, la gent dissenya amb productes privatius d'Adobe i, o una de dos: o són millonaris o estàn robant el programari a l'empresa Adobe. En canvi, el Programari Lliure sempre és un regal científic per a totes les persones, siguen treballadors, estudiants o aturats, ja que el programari té el codi obert per a que els experts puguen informar-se de què fa el seu software i que estiguen segurs que no té Malware, i al mateix temps sempre té preus asequibles per a totes les butxaques quan no és gratis directament.

artícles
20

Migració de la web a Drupal 8

Image
Body

Sincerament, tenia en ment trobar un ratet lliure per a fer la migració de totes les seccions i articles de la meua web personal a la última versió de Drupal 8, i ja està fet, absolutament totes les imatges i documents pdf han segut migrades.

Encara que possiblement faré algunes modificacions en el temps, perquè de moment he ficat en la majoria d'articles el símbol de la web per a que quede bé la maquetació de les Views.

artícles
20

Canviant des de la consola característiques dels camps de les taules a MySQL

Image
Body

Ahir vaig detectar que les contrasenyes dels usuaris de Klaku, amb SHA1 i un algoritme de cifrat propi, eren massa llargues, i necessitava ampliar les característiques del camp de les contrasenyes. Per això aquestos apunts d'ací baix per a canviar, des de la consola del terminal, alguns camps de les meues taules i les seues característiques.

La manera de renombrar el nom i les característiques d'un camp seria:


ALTER TABLE nom_de_la_taula CHANGE camp camp_canviar noves_propietats;

Tal com veieu a la captura del terminal, ho vaig fer amb:


ALTER TABLE uzanto CHANGE pasvorto pasvorto varchar(200);

Si vullguerem afegir una columna que siga la clau primària:


ALTER TABLE nom_de_la_taula ADD PRIMARY KEY(nom_columna);

Si vullguerem que una taula numèrica tinga un valor autoincremental a partir del número 390 (per exemple) seria:


ALTER TABLE nom_de_la_taula AUTO_INCREMENT=390;

Si volem canviar el nom i el tipus de data d'una columna (el primer exemple que he mostrat):


ALTER TABLE nom_de_la_taula CHANGE nom_antic_columna nom_nou_columna VARCHAR(20);

artícles
20

Provant Pico TTS per a que l'ordinador parle

Body

Ahir al matí vaig crear un script que agafa les últimes incidències del Mantis Bug Tracker i l'ordinador les parla amb Festival o Mbrola. I avui he provat també una altra manera d'obtenir el resultat de text en veu computeritzada, amb Pico TTS (libttspico0 a Debian GNU/Linux), però úniques llengües vàlides són: en-US / en-GB / de-DE / es-ES / fr-FR / it-IT.

Amb cat exemple.txt | xargs -I exemple.txt -0 pico2wave -l ca-ES -w resultat.wav exemple.txt podem obtenir alguns exemples:

Test 1

pico2wave -l es-ES -w audio.wav "No es una voz perfecta pero no está nada mal. Se comprende perfectamente, pronuncia suficientemente bién las palabras. Entona bastante bién las frases y, en general, se asemeja a una voz humana, pese a no serlo." && aplay audio.wav

Test 2

pico2wave -l es-ES -w audio.wav "Los informáticos trabajan en diversas áreas de la información tecnológica, desde el amplio mundo del software, hasta el hardware, la electrónica y el mundo de los sistemas de redes." && aplay audio.wav

Test 3
pico2wave -l es-ES -w audio.wav "Soy una voz computerizada, parecida a festival o a Mbrola, pero un poco más mejorada. ¿No te parece?" && aplay audio.wav

artícles
20

Parlant amb Mbrola les noves incidències del Mantis Bug Tracker

Body

Situació: tenia un parell d'hores lliures aquest matí d'agost, i m'he fet un script que agafa les incidències del Mantis Bug Tracker (des dels titulars RSS) amb curl, i comprova si hi ha una nova, en cas de que sí, l'ordinador parlarà amb espeak i mbrola, el sintetizador lliure de veu computeritzada. ;-)

Tinc les tres veus, la del speak amb festival, la del mbrola es1 i la del mbrola es2:

Veu Festival
espeak.mp3 + un exemple

Veu Mbrola es1
mbrola-es1.mp3 + un exemple

Veu Mbrola es2
mbrola-es2.mp3 + un exemple

I ací l'script (amb el RSS llevat, perquè és el meu usuari):


#!/bin/bash

# Comprovacio 2 on creem el fitxer /tmp/segon_resultat.txt
curl -s 'xxxxxx_aci_el_teu_RSS__xxxxxx' |sed 's/\n/g'|grep 'title>'|sed -e '/^\// d' -e 's/title>/ /g'| head -n 5 | iconv -f utf-8 -t utf-8 > ~/segon_resultat.txt

# Li llevem les dues primeres linies on diu "MantisBT sepam - INCIDENCIAS"

tail -n+3 ~/segon_resultat.txt >> ~/segon_resultat2.txt
rm ~/segon_resultat.txt

# Netejem el fitxer per a llevar-li el numero de ticket

cut -c 11- ~/segon_resultat2.txt > ~/segon_resultat.txt
rm ~/segon_resultat2.txt

# Ara anem a comparar-los: resultat.txt i segon_resultat.txt i si son distints crearem "resultat_final.txt" amb
# les incidencies noves del Mantis.

grep -Fvf ~/primer_resultat.txt ~/segon_resultat.txt > ~/resultat_final.txt

# Ara anem a contar les linies del fitxer final "resultat_final.txt" i si tenim al menys una, avisarem de que anem a parlar.

contadorLinies=$(cat -n resultat_final.txt | tail -n 1 | cut -f1 | xargs)

if [ $contadorLinies \> "0" ];
then
echo "es major que 0"
sed -i '1s/^/Nueva incidencia en el Mantis. \n/' ~/resultat_final.txt
else
echo "no es major que 0"
fi;

# Aquest 'sed' ens serveix per a esborrar la paraula 'Privado' del títol, que sempre deixa l'RSS del Mantis
cat ~/resultat_final.txt | sed -e 's/\//g' > resultat_final2.txt

# Ara parlem amb mbrola i tornem a fer sonar el 'beep' per acabar
mv ~/resultat_final2.txt ~/resultat_final.txt
cat ~/resultat_final.txt | espeak -v mb-es1

# Esborrem els fitxers generats (execepte primer_resultat.txt, que és el controlador
# amb les últimes incidències) i tanquem.
mv ~/segon_resultat.txt ~/primer_resultat.txt
rm ~/resultat_final.txt

artícles
20

Diffuse, aplicació lleugera per a trobar diferències de fitxers

Image
Body

Ací una aplicació lleugera i molt útil feta amb Python 2.4, que t'ajuda a trobar canvis als teus fitxers locals per a solucionar conflictes ràpidament. Una cosa que m'agrada molt és el resaltament de la sintaxis i que al moure l'scroll d'un fitxer el mous a tots.

Tal com diu a la seua web oficial, també podeu obrir distints fitxers al vol:


$ diffuse file1 file2 file3

artícles
20

Alguns apunts d'emisores de ràdio d'ona curta

Body

Durant un parell de mesos que tinc la ràdio TECSUN PL-606 he anat apuntant unes emisores internacionals que fàcilment pots trobar. Són les següents:

XINÉS MANDARÍ
SW 7315
SW 9685
SW 11900 (Xina Ràdio Internacional, també en esperanto)

VIETNAMITA O THAI
SW 9625 (Radio Tawian Internacional, els dos idiomes)

ÀRAB
SW 9555 (excel·lent senyal)
SW 9575
SW 13820 (Algèria)
SW 15140 (Sultanate of Oran - Argèlia)
SW 9620 (mala senyal)
SW 9870
SW 11955 (excel·lent senyal)
SW 12095
SW 13640

JAPONÉS
SW 15445

ROMANÉS
SW 9610

HINDI
SW 12025

artícles
20

Alguns apunts de tmux, un bon multiplexor de consola

Body

Tmux, multiplexor

Article actualitzat al juny de 2016. Vull dir, davant de notari, que les paraules multiplexor i multiplexatge les he cercat a ací i ací. A continuació, les opcions més interessants que considere sobre tmux:

Dividim la consola horitzontalment

Ctrl + b + "

Dividim la consola verticalment

Ctrl + b + %

Tanquem la consola actual (cal confirmació "y" o "n")

Ctrl + b + x

Creem nou terminal

Ctrl + b + c

artícles
20
Subscribe to categoria-offtopic