Canviant des de la consola característiques dels camps de les taules a MySQL

Image
Body

Ahir vaig detectar que les contrasenyes dels usuaris de Klaku, amb SHA1 i un algoritme de cifrat propi, eren massa llargues, i necessitava ampliar les característiques del camp de les contrasenyes. Per això aquestos apunts d'ací baix per a canviar, des de la consola del terminal, alguns camps de les meues taules i les seues característiques.

La manera de renombrar el nom i les característiques d'un camp seria:


ALTER TABLE nom_de_la_taula CHANGE camp camp_canviar noves_propietats;

Tal com veieu a la captura del terminal, ho vaig fer amb:


ALTER TABLE uzanto CHANGE pasvorto pasvorto varchar(200);

Si vullguerem afegir una columna que siga la clau primària:


ALTER TABLE nom_de_la_taula ADD PRIMARY KEY(nom_columna);

Si vullguerem que una taula numèrica tinga un valor autoincremental a partir del número 390 (per exemple) seria:


ALTER TABLE nom_de_la_taula AUTO_INCREMENT=390;

Si volem canviar el nom i el tipus de data d'una columna (el primer exemple que he mostrat):


ALTER TABLE nom_de_la_taula CHANGE nom_antic_columna nom_nou_columna VARCHAR(20);

artícles
20

Provant Pico TTS per a que l'ordinador parle

Body

Ahir al matí vaig crear un script que agafa les últimes incidències del Mantis Bug Tracker i l'ordinador les parla amb Festival o Mbrola. I avui he provat també una altra manera d'obtenir el resultat de text en veu computeritzada, amb Pico TTS (libttspico0 a Debian GNU/Linux), però úniques llengües vàlides són: en-US / en-GB / de-DE / es-ES / fr-FR / it-IT.

Amb cat exemple.txt | xargs -I exemple.txt -0 pico2wave -l ca-ES -w resultat.wav exemple.txt podem obtenir alguns exemples:

Test 1

pico2wave -l es-ES -w audio.wav "No es una voz perfecta pero no está nada mal. Se comprende perfectamente, pronuncia suficientemente bién las palabras. Entona bastante bién las frases y, en general, se asemeja a una voz humana, pese a no serlo." && aplay audio.wav

Test 2

pico2wave -l es-ES -w audio.wav "Los informáticos trabajan en diversas áreas de la información tecnológica, desde el amplio mundo del software, hasta el hardware, la electrónica y el mundo de los sistemas de redes." && aplay audio.wav

Test 3
pico2wave -l es-ES -w audio.wav "Soy una voz computerizada, parecida a festival o a Mbrola, pero un poco más mejorada. ¿No te parece?" && aplay audio.wav

artícles
20

Parlant amb Mbrola les noves incidències del Mantis Bug Tracker

Body

Situació: tenia un parell d'hores lliures aquest matí d'agost, i m'he fet un script que agafa les incidències del Mantis Bug Tracker (des dels titulars RSS) amb curl, i comprova si hi ha una nova, en cas de que sí, l'ordinador parlarà amb espeak i mbrola, el sintetizador lliure de veu computeritzada. ;-)

Tinc les tres veus, la del speak amb festival, la del mbrola es1 i la del mbrola es2:

Veu Festival
espeak.mp3 + un exemple

Veu Mbrola es1
mbrola-es1.mp3 + un exemple

Veu Mbrola es2
mbrola-es2.mp3 + un exemple

I ací l'script (amb el RSS llevat, perquè és el meu usuari):


#!/bin/bash

# Comprovacio 2 on creem el fitxer /tmp/segon_resultat.txt
curl -s 'xxxxxx_aci_el_teu_RSS__xxxxxx' |sed 's/\n/g'|grep 'title>'|sed -e '/^\// d' -e 's/title>/ /g'| head -n 5 | iconv -f utf-8 -t utf-8 > ~/segon_resultat.txt

# Li llevem les dues primeres linies on diu "MantisBT sepam - INCIDENCIAS"

tail -n+3 ~/segon_resultat.txt >> ~/segon_resultat2.txt
rm ~/segon_resultat.txt

# Netejem el fitxer per a llevar-li el numero de ticket

cut -c 11- ~/segon_resultat2.txt > ~/segon_resultat.txt
rm ~/segon_resultat2.txt

# Ara anem a comparar-los: resultat.txt i segon_resultat.txt i si son distints crearem "resultat_final.txt" amb
# les incidencies noves del Mantis.

grep -Fvf ~/primer_resultat.txt ~/segon_resultat.txt > ~/resultat_final.txt

# Ara anem a contar les linies del fitxer final "resultat_final.txt" i si tenim al menys una, avisarem de que anem a parlar.

contadorLinies=$(cat -n resultat_final.txt | tail -n 1 | cut -f1 | xargs)

if [ $contadorLinies \> "0" ];
then
echo "es major que 0"
sed -i '1s/^/Nueva incidencia en el Mantis. \n/' ~/resultat_final.txt
else
echo "no es major que 0"
fi;

# Aquest 'sed' ens serveix per a esborrar la paraula 'Privado' del títol, que sempre deixa l'RSS del Mantis
cat ~/resultat_final.txt | sed -e 's/\//g' > resultat_final2.txt

# Ara parlem amb mbrola i tornem a fer sonar el 'beep' per acabar
mv ~/resultat_final2.txt ~/resultat_final.txt
cat ~/resultat_final.txt | espeak -v mb-es1

# Esborrem els fitxers generats (execepte primer_resultat.txt, que és el controlador
# amb les últimes incidències) i tanquem.
mv ~/segon_resultat.txt ~/primer_resultat.txt
rm ~/resultat_final.txt

artícles
20

Diffuse, aplicació lleugera per a trobar diferències de fitxers

Image
Body

Ací una aplicació lleugera i molt útil feta amb Python 2.4, que t'ajuda a trobar canvis als teus fitxers locals per a solucionar conflictes ràpidament. Una cosa que m'agrada molt és el resaltament de la sintaxis i que al moure l'scroll d'un fitxer el mous a tots.

Tal com diu a la seua web oficial, també podeu obrir distints fitxers al vol:


$ diffuse file1 file2 file3

artícles
20

Alguns apunts d'emisores de ràdio d'ona curta

Body

Durant un parell de mesos que tinc la ràdio TECSUN PL-606 he anat apuntant unes emisores internacionals que fàcilment pots trobar. Són les següents:

XINÉS MANDARÍ
SW 7315
SW 9685
SW 11900 (Xina Ràdio Internacional, també en esperanto)

VIETNAMITA O THAI
SW 9625 (Radio Tawian Internacional, els dos idiomes)

ÀRAB
SW 9555 (excel·lent senyal)
SW 9575
SW 13820 (Algèria)
SW 15140 (Sultanate of Oran - Argèlia)
SW 9620 (mala senyal)
SW 9870
SW 11955 (excel·lent senyal)
SW 12095
SW 13640

JAPONÉS
SW 15445

ROMANÉS
SW 9610

HINDI
SW 12025

artícles
20

Alguns apunts de tmux, un bon multiplexor de consola

Body

Tmux, multiplexor

Article actualitzat al juny de 2016. Vull dir, davant de notari, que les paraules multiplexor i multiplexatge les he cercat a ací i ací. A continuació, les opcions més interessants que considere sobre tmux:

Dividim la consola horitzontalment

Ctrl + b + "

Dividim la consola verticalment

Ctrl + b + %

Tanquem la consola actual (cal confirmació "y" o "n")

Ctrl + b + x

Creem nou terminal

Ctrl + b + c

artícles
20

Planificant un traspàs dels correus electrònics a FreeBSD

Body

Als meus equips tinc el client de correus Mutt amb GPG on signe per defecte tots els correus i puc cifrar aquells que vullga, de servidor d'enviaments tinc mSMTP, per a descarregar els fitxers faig servir Fetchamil, i per a organitzar les distintes bústies i filtrar correus electrònics Procmail. Ja saps, filosofia UNIX. L'objectiu d'aquest article és explicar breument com organitze una migració de correus i de les configuracions del Procmail i Fetchmail d'un equip vell a un nou equip.
Per tant, el primer que caldrà fer al nou equip serà instal·lar mutt, gnupg, msmtp, fetchmail i procmail.

A continuació, cal tenir en compte que a l'equip vell caldrà fer una còpia de seguretat dels següents fitxers i directoris:

~/Mail (totes les bústies de correu, i també els posposats i els enviats)
~/.muttrc (fitxer de configuració del Mutt)
~/.mutt (on tinc la signatura i els àlies del Mutt)
~/.mailcap (on tinc la configuració per als correus HTML)
~/.fetchmailrc (fitxer de configuració de Fetchmail)
~/.gnupg (claus pública i privada de GPG)
~/.procmailrc (fitxer de configuració del Procmail)
~/.procmail (directori amb les llistes del Procmail)
/usr/local/etc/msmtprc (on tinc la configuració dels enviaments via IMAP o POP3)

La bústia principal dels teus correus, l'anomenada safata d'entrada, la tenim realment al directori /var/mail/NOM_USUARI, que al directori Mail veurem un enllaç simbòlic:


[root@fixe /var/mail]# ls -l /home/joan/Mail/
total 529536
-rw-r--r-- 1 joan joan 0 9 jun 19:43 drafts
-rw-r--r-- 1 joan joan 93707547 25 nov 2015 entrada.gmail
lrwxr-xr-x 1 joan joan 14 25 nov 2015 entrada.joan -> /var/mail/joan

Aleshores, també cal passar eixe fitxer /var/mail/joan a la còpia de seguretat, que anomenarem copia_correus.tar.gz que serà la còpia de seguretat que contendrà tots els fitxers i directoris de dalt, amb la següent ordre:


tar cvfz copia_correus.tar.gz Mail .muttrc .mutt .mailcap .fetchmailrc .gnupg .procmailrc .procmail /usr/local/etc/msmtprc

artícles
20

El meu .muttrc

Body

Mutt
Ací el meu fitxer .muttrc per al Mutt, el client de correu en consola des d'on llegeixo i escric els meus correus electrònics des de fa molts molts anys.

Tinc configurat dos correus (que els agafe des de l'aplicació Fetchmail), una configuració d'enviament dels correus en background gràcies a mSMTP, tinc la meua clau GPG configurada per a signar i cifrar correus, tres bústies per a les meues dos adreces de correu i una altra de llistes de correus tècniques (les quals organitze des de l'aplicació Procmail), també tinc la configuració de la paginació dins dels correus, l'ordenació per fils i subfils, i al final del fitxer configure els colors que m'agraden per al Mutt.

artícles
20

Personalitzant alguns titulars i camps de Mantis Bug Tracker

Body

llengües al Mantis Bug Tracker

A Mantis Bug Tracker, la llengua es configura al fitxer config_defaults_inc.php.

Però a més a més, si volem personalitzar alguns titulars o camps de Mantis Bug Tracker, podem fer-ho molt fàcilment des del directori ./lang i nomès caldrà editar el fitxer que tenim configurat per a la nostra llengua i anar editant les variables amb el format:


$s_tag_history_attached = 'Etiqueta Adjuntada';
$s_tag_history_detached = 'Etiqueta Separada';
$s_tag_history_renamed = 'Etiqueta Renombrada';

artícles
20
Subscribe to categoria-offtopic