Executar urls funcionant en background amb Lynx

Per al crontab de manera que s'execute el dia, mes, hora, minut i segon que vullgues:


lynx --dump http://la_teu_url > /dev/null

Per als teus scripts python:


import os
# executem una url per consola, li passem el resultat al /dev/null
filename = "http://la_teu_url"
cmd = os.popen("lynx -dump %s" % filename + '> /dev/null')
output = cmd.read()
cmd.close()
print output