Mètode Toplevel() per obrir noves finestres a la nostra aplicació Tkinter

Tal com s'explica a http://effbot.org/tkinterbook/toplevel.htm , quan volem obrir noves finestres que siguen tancades si es tanca l'aplicació, farem ús del métode Toplevel() del tkinter. Ací un exemple:


#fiquem a una sola tupla el resultat del SELECT i enmagatzenem el telèfon i el nom de la EELL
resultatMostrarTelefon = resultado[0]
variable_telefon = resultatMostrarTelefon[2]
variable_nomeell = resultatMostrarTelefon[1]

finestraTelefon = Toplevel()
finestraTelefon.attributes('-topmost', 1)
finestraTelefon.geometry('500x100+700+300')
finestraTelefon.title('Telèfon de ' + variable_nomeell)
labelTelefono = Label(finestraTelefon, text=variable_telefon, font=('times', 30, 'bold'))
labelTelefono.grid(row=0)
#finestraTelefon.mainloop()