Configurar i18n amb valencià i 'va', enlloc de català i 'ca'

mysql> select * from locales_meta;
 +--------+------------+---------+-----------+---------+---------+
 | locale | name    | enabled | isdefault | plurals | formula |
 +--------+------------+---------+-----------+---------+---------+
 | en   | English  |    0 |     0 |    0 |     | 
 | ca   | Valencià  |    1 |     1 |    2 | ($n!=1) | 
 | es   | Castellano |    1 |     0 |    2 | ($n!=1) | 
 +--------+------------+---------+-----------+---------+---------+
 3 rows in set (0.00 sec)
 mysql> 


 mysql> update locales_meta set locale='ca' where locale='va';
 Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
 Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
 mysql> select * from locales_meta;
 +--------+------------+---------+-----------+---------+---------+
 | locale | name    | enabled | isdefault | plurals | formula |
 +--------+------------+---------+-----------+---------+---------+
 | en   | English  |    0 |     0 |    0 |     | 
 | va   | Valencià  |    1 |     1 |    2 | ($n!=1) | 
 | es   | Castellano |    1 |     0 |    2 | ($n!=1) | 
 +--------+------------+---------+-----------+---------+---------+
 3 rows in set (0.00 sec)
 mysql>

I ara a totes les altres taules:

 mysql> update i18n_variable set language='va' where language='ca';

 mysql> update i18n_node set language='va' where language='ca';

 mysql> update locales_target set locale='va' where locale='ca';