Resum de funcionalitats, codi i trucs al PS 2.0

El bloc que mostra les últimes entrades al fòrum amb una foto de cada usuari


$result = db_query_range('SELECT node.nid, node_revisions.nid, node_revisions.uid, node_revisions.title,LEFT(node_revisions.teaser,126) as camp_tallat,users.uid, users.name,users.picture from (node LEFT JOIN node_revisions ON node.nid=node_revisions.nid) LEFT JOIN users ON users.uid=node_revisions.uid WHERE node.type=forum order by node.nid desc', 0,10);

?>

while ($myrow = mysql_fetch_array($result)) { ?>...

Bloc mostrant els últims usuaris amb l'avatar


$result = db_query_range('SELECT uid, name, picture from users order by uid desc', 0,12);

while ($myrow = mysql_fetch_array($result)) {

if (!empty($myrow[picture])) { ?>

} ?>